Undercover - Balikali

Ohm
Gaanana tua
Ganapatikum hava mahe
Kavim kavinam
Up ama
Shravas-tanam